1 ใน 5 ของเด็กและเยาวชนไทย
กำลังเผชิญกับ ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
arrow_downward
~/assets/image/in-numbers/Students1.png
นักเรียนทั้งหมด 20.54 ล้านคน กลุ่มเป้าหมาย กลศ. 4.32 ล้านคน เด็กเล็กถึงเยาวชนวัยแรงงาน ช่วงอายุ 0-25 ปี
เด็กเล็ก 0-2 ปี 0.53 ล้านคน เด็กก่อนวัยเรียน 3-5 ปี 0.54 ล้านคน เด็กวัยเรียน 6-14 ปี 2.22 ล้านคน เยาวชน 15-17 ปี 0.89 ล้านคน เยาวชนวัยแรงงาน 18-25 ปี 0.14 ล้านคน กลุ่มเป้าหมาย กสศ. 4.32 ล้านคน จากเด็กเล็กถึงเยาวชนวัยแรงงาน 20.54 ล้านคน

ใครบ้างกําลังเผชิญปัญหา
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา กสศ. มุ่งทำงานกับเด็กและเยาชน รวมทั้งโรงเรียนและครูทั่วประเทศ

ที่มาของข้อมูล: ฐานข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และฐานข้อมูลสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2562)

~/assets/image/in-numbers/Group-46.png

เป็นการนำเสนอชุดข้อมูล ซึ่งเกิดจากการบูรณาการร่วมกัน ระหว่างหลายองค์กร อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลังในการแสดงสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำหลากหลายมิติในสังคมไทย โดยเฉพาะปัจจัยที่ส่งผลต่อความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความตระหนักต่อปัญหาของทุกภาคส่วนในสังคมให้หันมาร่วมมือกันเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในที่สุด

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ร่วมบริจาคเข้ากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนยากจนพิเศษผู้บริจาคสามารถนำเงินบริจาคไปหักลดหย่อนภาษี ได้ 2 เท่า

~/assets/image/in-numbers/EEFI-Storytelling-Draft.png